Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatelem je:
Jazykové studio Angličtina Radotín (Mgr. Věra Kuntová)
nám. Osvoboditelů 69, Praha 16
IČO: 705 507 43

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce.

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.anglictina-radotin.cz.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

III. Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

IV. Podmínky individuální výuky

 1. Individuální výuka probíhá ve dnech a časech dohodnutých oběmi stranami.
 2. Včasné zrušení lekce je třeba ohlásit alespoň 24 hodin předem na tel. Číslo 777 057 013, v opačném případě se jedná o pozdní zrušení a hodina musí být proplacena.
 3. V případě výuky v pondělí žádáme o zrušení hodiny nejpozději v pátek do 20 hodin.
 4. V rámci 10 lekcí je možné zrušit 1 lekci včas, včas zrušené lekce je potřeba nahradit do konce semestru. Ostatní zrušené lekce propadají, pokud se strany nedohodnou na náhradě v daném týdnu, kdy byla výuka zrušena. Lekce mohou být také nahrazeny zadáním a kontrolou samostatné práce.
 5. Podmínky včasného a pozdního zrušení platí pro každé nově předplacené lekce.

V. Termín a organizace výuky skupinové výuky

 1. V případě semestrálních kurzů probíhá výuka většinou 1x týdně v rozsahu 18 lekcí za semestr. Délka jedné lekce je 60 nebo 90 minut.
 2. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného. V dětských kurzech neprobíhá výuka v době školních prázdnin.
 3. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese jazykového studia www.anglictina-radotin.cz.
 4. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 4 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

VI. Kurzovné

 1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.anglictina-radotin.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet lekcí, výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

VII. Platební podmínky

 1. Před zahájením semestrálního kurzu je objednatel povinen uhradit kurzovné v plné výši.
 2. Kurzovné je možné uhradit převodem na účet, číslo účtu najdete v přihlášce, případně hotově v jazykovém studiu.

VIII. Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.
 4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.
 5. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně:
  • Obecné jazykové kurzy – maximální kapacita 8 osob v kurzu.
  • Mini kurzy – maximální kapacita 5 oosb v kurzu.
 6. Minimální počet osob v kurzu jsou 4, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjednají a řádně neuhradí kurzovné nejméně 4 objednatelé, budeme se snažit najít jiné řešení, aby mohl být kurz otevřen.
 7. Angličtina Radotín neodpovídá za újmu na zdraví a majetku studentů kurzu.
 8. Za studenty dětských kurzů odpovídá lektor pouze po dobu výuky.

IX. Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. Emailem. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku druhé lekce po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce).
 3. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 4. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
 5. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu).
 6. V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno.
 7. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 8. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.
 9. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.
 10. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat objednateli vždy písemně, tj. e- mailem Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

X. Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. 100% školného se vrací v případě zrušení kurzu školou,
  80% v případě zrušení kurzu studentem 1 pracovní den před zahájením kurzu,
  50% kurzovného je možné vrátit v případě vážného důvodu 1 týden po zahájení kurzu.
  V případě ukončení výuky v průběhu trvání kurzu se kurzovné nevrací.
 2. Je však možné přenechat své místo jinému studentovi se stejnou úrovní angličtiny.
 1. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu).
 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.3.2021.
Přejít nahoru