Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Cena kurzu

Cena kurzu se řídí ceníkem platným pro dané období. Cena kurzu zahrnuje materiály donesené lektorem, závěrečné testy a hodnocení a v případě úspěšného ukončení úrovně certifikát, dokládající absolvování kurzu. V ceně kurzovného nejsou zahrnuty učebnice. Učebnice lze v kurzu objednat.

2. Platba za výuku

Platbu kurzovného je možné provést osobně (po dohodě v učebně Angličtiny Radotín) nebo převodem na bankovní účet poskytovatele (Angličtina Radotín), číslo účtu: 2700671744/2010. Kurzovné na dané období (semestr) je třeba uhradit před zahájením kurzu. Místo v kurzu angličtiny je zájemci závazně rezervováno po zaplacení kurzovného.

3. V případě nastoupení do již probíhajícího kurzu 

se platí pouze poměrná část kurzovného.

4. Storno podmínky

100% školného se vrací v případě zrušení kurzu školou,
95% v případě zrušení kurzu studentem 1 pracovní den před zahájením kurzu,
80% kurzovného je možné vrátit v případě vážného důvodu 1 týden po zahájení kurzu.
V případě ukončení výuky v průběhu trvání kurzu se kurzovné nevrací.

Je však možné přenechat své místo jinému studentovi se stejnou úrovní angličtiny.

5. Organizace výuky

Délka kurzu probíhajícího jednou týdně je 19 lekcí za semestr. 

Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, vánočních prázdnin a Velikonočního pondělí, výuka v dětských kurzech neprobíhá v době školních prázdnin. Prázdniny a volna nejsou zahrnuty v hodinových dotacích kurzu a nejsou proto nahrazovány.

Podzimní semestr 2020/21 začíná 14. září 2020 a končí 5. února 2021.

6. Místo výuky

Výuka angličtiny probíhá v učebnách Angličtiny Radotín, nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín, 1. patro

7. Podmínky skupinové výuky

Minimální počet studentů v kurzu je pět, maximální počet je osm studentů ve skupině. Jestliže je v kurzu zapsáno méně než minimální počet, kurz bude brán jako individuální (na základě vzájemné dohody) nebo bude zkrácen počet hodin (při zachováni jeho původní ceny).

8. Nezahájení kurzu

Poskytovatel si vyhrazuje právo nezahájit kurz z důvodu nedostatečného počtu přihlášených studentů. V tomto případě jsou platby za kurz vráceny v plné výši.

9. Neuskutečněná výuka

V případě absence lektora bude zajištěna náhrada lektora, v případě, že to nebude možné, bude hodina nahrazena v nejbližším možném terminu. V případě absence studenta nevzniká studentovi nárok na finanční kompenzaci. Pokud se nedostaví ani jeden ze studentů kurzu, výuka se v daném termínu nekoná bez nároku na náhradu či finanční kompenzaci.

10. Individuální výuka - rušení lekcí

V případě zrušení hodiny ze strany studenta, je třeba ohlásit zrušení alespoň 24 hodin předem na tel. číslo 777 057 013, v opačném případě se jedná o pozdní zrušení a hodina musí být proplacena. V případě výuky v pondělí žádáme o zrušení hodiny nejpozději v pátek do 20 hodin.

V rámci 18 lekcí je možné zrušit 2 lekce včas, které je potřeba nahradit do konce semestru. Ostatní zrušené lekce propadají, pokud se strany nedohodnou na náhradě v daném týdnu, kdy byla výuka zrušena. Toto platí pro každé nově předplacené lekce.

V případě ukončení výuky před vyčerpáním objednaných lekcí se kurzovné nevrací.

11. Výuka v případě nenadálých situací

Pokud není možné z důvodu vyšší moci nebo naší vlády zajistit prezenční výuku v učebnách jazykového studia, lekce jazyků budou probíhat formou distanční výuky.

12. Odpovědnost po dobu konání výuky

Angličtina Radotín neodpovídá za újmu na zdraví a majetku studentů kurzu.

Za studenty dětských kurzů odpovídá lektor pouze po dobu výuky.